Teatr Sztuk

REGULAMIN

Festiwal konkursowy na własny (autorski) monodram

"MONOart Oleśnica" 2016

Organizator i miejsce

1. Organizatorem "MONOart Oleśnica" 2016 jest:

Teatr Sztuk adres: Sokołowice 70 c, 56-400 Oleśnica

oraz

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy

2. Festiwal odbędzie się w Oleśnicy w dniach 28 - 31 lipca 2016 roku.

KONKURS

§ 1

1. Festiwal ma charakter konkursu i jest rozpisany na 3 etapy

2. Etap 1 - nadsyłanie projektów, spośród których zostanie wybranych 6 najlepiej zapowiadających się dzieł. Autorzy zostaną zaproszeni do Oleśnicy na rozmowy kwalifikacyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby projektów wchodzących do drugiego etapu.

4. Etap 2 - rozmowa kwalifikacyjna z jury konkursowym.

5. Koszty przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną w Oleśnicy pokrywają uczestnicy.

6. 3 najlepsze projekty wyłonione w rozmowie kwalifikacyjnej zostaną skierowane do produkcji, a ich autorzy naproszeni na rezydencję.

7. Etap 3 - finał Festiwalu "MONOart Oleśnica" 2016: prezentacja 3 premier i przyznanie nagrody głównej.

§ 2

1. Festiwal skierowany jest do wszystkich miłośników sztuki teatralnej, między innymi: aktorów, performerów, reżyserów, artystów niezależnych, studentów szkół teatralnych, tancerzy, freelancerów i innych twórców.

2. Festiwal jest skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terytorium RP.

3. Organizator dopuszcza możliwość udziału osób spoza terytorium RP. Organizator indywidualnie określi warunki tego udziału.

4. Uczestnik Festiwalu ma prawo zaprosić do współpracy innych artystów, współtwórców w ramach regulaminu.

§ 3

1. Zgłoszenia do Festiwalu powinny zawierać autorski projekt monodramu w postaci scenariusza (ewentualnie szkic, zarys) oraz wypełniony formularz zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: monoart@teatrsztuk.pl z dopiskiem w temacie emaila: "MONOart Oleśnica 2016"

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 r.

§ 4

Zgłaszenia artystów nie zawierające wypełnionego formularza nie będą rozpatrywane.

§ 5

Nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem finalistów - rezydentów będzie czuwać jury wyznaczone przez organizatorów Festiwalu. Poziom i wyraz artystyczny nadesłanych scenariuszy będzie podstawą zakwalifikowania się do konkursu.

§ 6

1. Uczestnik Festiwalu bierze na siebie odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do projektu lub dysponuje prawami lub licencjami do zgłoszonych kompozycji.

2. Wszelkie uchybienia w zakresie wskazanym w ust. 1 skutkują pełną odpowiedzialnością uczestników Festiwalu w tym zakresie.

§ 7

1. Osoby zakwalifikowane do 2 etapu zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 10 czerwca 2016 roku. Następnie laureaci zaproszeni zostaną na przesłuchania. Przesłuchanie ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej i odbędzie się w terminie do 20 czerwca 2016 r.

2. Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy.

3. Finaliści (3 osoby, których projekty zostaną skierowane do produkcji) zostaną poinformowani w dniu przesłuchań, po zakończeniu obrad jury, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.teatrsztuk.pl

§ 8

Finaliści konkursu podpiszą umowę z organizatorem, dotyczącą przygotowania i dalszej realizacji dzieła.

§ 9

Czas, kolejność i miejsce prezentacji finałowych - premierowych monodramów, ustala organizator. W dniach 28 - 31 lipca 2016 r.

§ 10

Czas finałowej prezentacji trwa nie mniej niż 30 minut i nie więcej niż 1,5 godziny.

§ 11

Finalista ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania oraz profesjonalne podejście. Zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i wykonania dzieła o wysokim poziomie artystycznym.

§ 12

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów promocyjnych we wszelkich mediach i na wszystkich nośnikach powstałych w czasie trwania Festiwalu, na wszystkich polach mediów; powyższe dotyczy także zgody uczestników Festiwalu na publikację ich wizerunków

REZYDENCJA

Postanowienia organizacyjne oraz zasady rezydencji

Laureaci 2 etapu konkursu zostaną zaproszeni na rezydencję artystyczną do Oleśnicy w celu realizacji dzieła i premierowej prezentacji.

§ 1

W ramach rezydencji teatralnej Organizator ponosi koszty każdej z 3 osób wybranych przez Jury związane z:

1) nocleg dla 1 osoby w hotelu przez okres trwania rezydencji w dniach od 17 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

2) wyżywienie, w którego skład wchodzą 2 posiłki: śniadanie i obiado - kolacja

3) miejsce: sala ćwiczeń / miejsce prezentacji

4) zaplecze techniczne:

a) podstawowa obsługa techniczna (opieka / wolontariat) w pierwszym tygodniu rezydencji

b) zaplecze techniczne w tygodniu premierowym monodramów: światła, nagłośnienie wraz z obsługą

5) organizację premiery monodramu w ramach Festiwalu

6) promocję 3 przedstawień premierowych

§ 2

1. Organizatorzy wyznaczają budżet w wysokości do 3400 zł na realizację projektu każdego z finalistów

2. Budżet ten nie może być honorarium dla finalisty

3. Finalista ma prawo dowolnie dysponować budżetem

4. Finalista jest zobowiązany realizować zakupy z w/w budżetu na wskazaną przez Organizatora instytucję ( faktura / umowa o dzieło ).

5. Rozliczenie budżetu nastąpi na podstawie przedstawionych faktur i umów.

6. W przypadku nierozliczenia się z powierzonych środków, zgodnie z regulaminem, finalista ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot nienależnie wykorzystanych środków na rzecz Organizatora.

§ 3

1. Finalista ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w rezydencji oraz prezentacji własnej premiery z uprzednim piśmiennym powiadomieniem Organizatora do dnia 10 lipca 2016 r.

2. W przypadku rezygnacji po 10 lipca 2016 r. zostaje on obciążony wszelkimi kosztami finansowymi związanymi z jego pobytem i produkcją jego projektu.

§ 4

1. Finaliści otrzymują od Organizatorów prawo do dalszej eksploatacji artystycznej i finansowej dzieła po zakończeniu Festiwalu "MONOart Oleśnica" 2016.

2. Organizator nie rości sobie praw korzyści finansowych do dzieła.

§ 5

1. Warunkiem dalszej eksploatacji dzieła jest promowanie Festiwalu "MONOart Oleśnica" 2016 poprzez umieszczenie zapisu na wszystkich materiałach reklamowych o treści: "Projekt powstał dzięki rezydencji teatralnej w ramach Festiwalu "MONOart Oleśnica" 2016.

2. Promowanie Festiwalu przez zamieszczenie logotypów Organizatorów i Festiwalu.

3. Przy każdym nie zastosowaniu się do § 5 ust. 1 i 2 skutkował będzie prawem do naliczenia przez Organizatora kary umownej w wysokości 1000zł, wymagalnej w terminie 2 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniającej jej naliczenie. Organizator może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach umownych.

§ 6

Warunkiem do dopuszczenia realizacji jest podpisanie umowy z Organizatorem i przyjęcie jego warunków.

§ 7

1. Realizacja dzieła w czasie rezydencji ma charakter otwarty dla publiczności.

2. Publiczność ma prawo do obserwacji procesu powstawania dzieła w terminach wskazanych przez autora, w uzgodnieniu z organizatorem.

NAGRODY

§ 8

Nagrody ( regulaminowe i pozaregulaminowe) przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.

§ 9

W skład Jury konkursowego wchodzą osoby, powołane przez Organizatora.

§ 10

1. Ustala się następującą nagrodę regulaminową: Nagroda Grand Prix Festiwalu MONOart Oleśnica 2016 - Nagroda Burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego - w wysokości 2100zł dla najlepszego projektu.

2. W ramach konkursu zostaną przyznane również nagrody rzeczowe: publiczności i dziennikarzy.

3. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagrody / nagród pozaregulaminowych.

4. Organizator dopełni wymagane prawem obowiązki związane m.in. z opodatkowaniem nagród pieniężnych.

§ 11

Jury sporządzi protokół z obrad komisji oceniającej i przyznającej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

§ 13

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 14

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie: powyższe wymaga niezwłocznego poinformowania uczestników.

§ 15

Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatorów może być w dowolnym momencie odwołany bez podania przyczyny.

 POBIERZ REGULAMIN JAKO PDF

 

 

Do góry